During my postgraduate course I had the opportunity to study many business subjects, some of which were really interesting and useful, and others that were just not worth the time. While doing academic work has been the only thing that I did during my university years, I felt the urge to expand further. Doing research and writing assignments was not enough, it was just too limited to what I can do, I was limited to the hard covers of the books and the outside working world was just out of my grasp.

That’s why I decided to apply for an internship with Wolfestone Translation. Since I’ve been living in Swansea for over 4 years, and liking it, doing real work in a real life working place was something very new.

It was an adventure, a challenge and an opportunity.

Right from the start I was warmly welcomed by the staff, the home-looking environment and the casual friendly conversations. I happened to work in an office with the Director of the company and with my mentor of course. As I initially requested, I was placed in the Marketing Department.

Throughout the past three months I can easily say that I’ve learnt more than I have during my undergraduate course years.  It was an adventure to discover the internal formal relationships between colleagues, simple things like having conversations was really interesting, it was new.

It was a challenge because I was given a wide variety of new tasks everyday and the majority of them had deadlines, which I had to be very strict with. It was up to me how I was going to manage my time, do my work and present the results. Most of the time, I had to present the results directly to the Director which added up to the experience too.

It was an opportunity, because not only I was able to experience the main tools and approaches of marketing, but also to work with different departments. For example, whenever Wolfestone’s Multimedia department needed help, I was allowed to work closely with them on entirely different projects. The opportunity to experience as much as I could was given to me and I took an advantage of it.

My internship helped me link my academic knowledge with real-life examples in a real-life working environment. What is important is that I got more than I originally expected.

It was an experience which I will always use as an example and recall back with a smile.

Bulgarian Version

По време на моето Висше образование (Магистратура) имах възможността да уча много бизнес предмети, някои от които бяха наистина интересни и полезни, други пък бяха истинска загуба на време. Докато учех в университет, академичнате работа и проектите бяха единственото нещо, което вършех, нормално с времето започнах да чувствам нуждата да се развивам отвъд курсовите работи. Научните проучвания и писането на проекти просто не беше достатъчно и бях твърде ограничен, какво мога да правя. Твърдите корици на книгите държаха въшният работен свят на една ръка разстояние, но никога не можех да го достигна.

Ето защо реших да кандидатсвам за стаж със Wolfestone Translation. Тъй като вече живея 4-та година във Суонси, което ми харесва, вършенето на истинска работа в реалният свят, беше нещо ново.

Беше приключение, предизвикателство и възможност.

Още от самото начало бях топло посрещнат от колегите, от домашната обстановка на офиса и от време на време, от приятелските разговори.  Така се случи, че бях сложен да работя в един офис със Директорката на компанията и, разбира се, моят Ментор. Както поисках в началото, бях настанен в отделът по Маркетинг.

Мога лесно да кажа, че през последните три месеца научих повече, от колкото през годините на Бакалавърската ми степен.  Беше приключение да открия какъв е начинът на разговори и поведение  в една професионална среда, опитът беше нов и интересен.

Стажът беше предизвикателство, защото получавах много различни задачи всеки ден, като по-голямата част от тях имаха краен срок, който трябваше да бъде стриктно спазван. Аз бях отговорен как да организирам задачите си, как да си върша работата и следователно как да представя резултатите накрая. Много честно, аз трябваше да отговарям пред Директорката с моите резултатите, което също добави към опитът ми.

Беше възможност, защото не само можех да работя в отделът по маркетинг, наред със техният начин на работа и инструменти, успях да работя с Мултимедия отделът също. Когато те имаха нужда от помощ за нещо, аз имах възможността да отида и да помогна с техните задачи и проекти, които се различваха напълно от тези, върху които работех в Маркетинг отделът.

Беше ми отдадена възможност да опитам от всичко в Wolfestone Translation, и аз напълно се възползвах от нея.

Стажът ми помогна да направя връзката межу академичната работа със истинското работно място и атмосфера. Най-важното нещо обаче, е че постигнах много повече от, колкото очаквах в началото.

Това е преживяване, което винаги ще имам за пример в бъдеще и което ще си спомням с усмивка.

For more information about Wolfestone services:

Document translation servicesLocalisation servicesTranscreation servicesMultilingual SEO servicesProofreadingVoiceover servicesInterpreting servicesMultimedia servicesLegal translation servicesOther types of translation

The professional translation services you can trust!

by Wolfestone Admin