Ymateb Wedi'l Warantu
Llenwch y ffurflen isod a byddwn ni’n dod ôl atoch â dyfynbris cyn gynted ag y bo modd.

A fyddai’n well gennych siarad am eich cais dros y ffôn? Ffoniwch ni ar +44 1792 450972.

 • Nodwch pa wasanaethau cyfieithu rydych chi'n holi amdanynt.
 • Os yn bosibl, lanlwythwch eich ffeil ar gyfer cyfieithu er mwyn i ni roi dyfynbris cywirach i chi. Os oes gennych fwy nag un ffeil, anfonwch nhw mewn ffeil wedi'i sipio.
 • I gyflwyno'ch cais am ddyfynbris, rhaid i chi gadarnhau eich bod wedi darllen a chytuno i Hysbysiad Preifatrwydd Wolfestone yn gyntaf. Gallwch weld yr Hysbysiad Preifatrwydd perthnasol i chi yn y blychau isod.
 • A hoffech chi gael eich diweddaru â'r newyddion a chynigion diweddaraf trwy gofrestru i gael cylchlythyr Wolfestone?
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Hysbysiad Preifatrwydd

Oherwydd natur ein gwaith rydym yn rhannu’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn ddwy adran. Mae Adran 1 yn ymwneud â’ch data personol (manylion cyswllt, ac ati) rydych yn eu darparu â ni wrth sefydlu perthynas fusnes ag Wolfestone Holdings (Wolfestone Translation, Robertson Languages International, a VoiceBox).Mae

Adran 2 yn ymwneud â data personol a allai fod yn bresennol yn y dogfennau rydych yn eu darparu i ni ar gyfer cyfieithu.

Adran 1: Eich data personol

Mae Wolfestone Holdings, yn cynnwys Wolfestone Translation, Robertson Languages International, a VoiceBox, yn gweithredu fel rheolwr data ac oherwydd hynny mae ganddo resymau cytundebol dros gael a chadw data personol a roddwch i ni fel cynrychiolydd eich cwmni. Rydym yn casglu data personol sylfaenol amdanoch yn unig, nad yw’n cynnwys unrhyw fathau arbennig o wybodaeth neu wybodaeth sy’n seiliedig ar leoliad. Fodd bynnag, mae hyn yn cynnwys enw, cyfeiriad e-bost eich cwmni neu’ch cyfeiriad e-bost personol, cyfeiriad eich cwmni neu’ch cyfeiriad personol, ac un neu ddau rif ffôn (llinell dir a/neu symudol).

Sut rydym yn casglu’ch data

Mae Wolfestone Holdings yn casglu eich data yn uniongyrchol gennych chi yn unig. Nid ydym yn defnyddio trydydd partïon i ddarparu eich data personol i ni.

Pam mae arnom angen eich data

Mae angen inni wybod y data personol sylfaenol hwn er mwyn darparu diweddariadau a gwybodaeth sefydliadol barhaus i chi yn unol â’n contract cyffredinol â chi. Ni fyddwn ni’n casglu unrhyw ddata personol gennych chi nad oes arnom ei angen.

Beth rydym yn ei wneud â’ch data

Mae’r holl ddata personol rydym yn ei brosesu yn cael ei brosesu gan ein staff yn y DU, fodd bynnag at ddibenion cynnal a chadw TG, mae’r wybodaeth hon wedi’i lleoli ar weinyddion o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Mae staff Wolfestone Holdings yn defnyddio’ch data i gysylltu â chi ynglŷn â phrosiectau.

Os ydych yn unigolyn ac yn defnyddio cyfrif banc personol i dalu am waith a gomisiynwyd, prosesir eich taliad gan ein meddalwedd ar gyfer taliadau trydydd parti. Nid ydym yn storio eich manylion banc ar ein system.

Nid oes gan unrhyw drydydd partïon fynediad i’ch data personol oni bai fod y gyfraith yn caniatáu iddynt wneud hynny.

Beth os na fyddaf am weithio â Wolfestone Holdings bellach?

Os nad ydych chi am weithio gyda ni bellach, gallwch ofyn i ni anweithredu eich proffil a byddwn yn peidio â chysylltu â chi.

Ni allwn ddileu eich cofnod yn llwyr ag effaith uniongyrchol gan ei fod yn ofynnol i ni o dan gyfraith dreth y DU i gadw eich data personol sylfaenol (enw, cyfeiriad, manylion cyswllt) am 6 blynedd ac ar ôl hynny bydd yn cael ei ddinistrio.

Mae cyfyngiadau ein System Rheoli Prosiectau yn golygu y bydd angen i’ch enw aros yn ein cronfa ddata gan ei fod yn gysylltiedig â phrosiectau yn y system; gallwn, fodd bynnag, ddileu’r holl wybodaeth arall ar eich proffil.

Swyddog Diogelu Data

Ar gyfer unrhyw ymholiadau ynghylch diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data yn: dpo@wolfestone.co.uk.

Beth yw eich hawliau

 1. Mae gennych yr hawl i gael gwybod am sut rydym yn defnyddio’ch data a phwy sydd â mynediad iddynt. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch eich data nas trafodir yn y rhybudd preifatrwydd hwn, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data: dpo@wolfestone.co.uk
 2. O dan y GDPR mae gennych hawl mynediad, sy’n golygu y gallwch ofyn i ni ddangos y data sydd gennym arnoch a dweud wrthych pwy sydd â mynediad iddynt. Gelwir hyn yn gais mynediad pwnc. Gweler ein tudalen Cais Mynediad Pwnc ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth: https://www.wolfestone.co.uk/cy/rheoliad-diogelu-data-cyffredinol-gdpr/polisi-cais-mynediad-pwnc-wolfestone-holdings/
 3. Mae gennych yr hawl i unioni, sy’n golygu, os ydych chi o’r farn ar unrhyw adeg bod y wybodaeth rydym yn ei phrosesu arnoch yn anghywir, gallwch ofyn am weld y wybodaeth hon a mynnu ei bod yn cael ei chywiro neu ei dileu. Gweler ein tudalen Cais Mynediad Pwnc ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth: https://www.wolfestone.co.uk/cy/rheoliad-diogelu-data-cyffredinol-gdpr/polisi-cais-mynediad-pwnc-wolfestone-holdings/
 4. Mae gennych yr hawl i ddileu, sy’n golygu y gallwch ofyn i ni eich tynnu o’n cofnodion. Er mwyn cyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol, mae angen i ni gadw eich data am 6 blynedd, ac ar ôl hynny bydd eich holl ddata yn cael eu dinistrio’n ddiogel. Mae ein rhwymedigaethau cyfreithiol yn drech na’r hawl i ddileu yn y cyd-destun hwn.
 5. Mae gennych yr hawl i gyfyngu ar brosesu, sy’n golygu y gallwch ofyn na wnawn unrhyw beth â’ch data ac eithrio eu storio.
 6. Mae gennych yr hawl i gludadwyedd data, sy’n golygu y gallwch ofyn i ni drosglwyddo’ch data i reolwr data arall neu eu hanfon atoch mewn fformat strwythuredig, sy’n ddarllenadwy gan beiriant.
 7. Hawl i wrthwynebu – gan fod ein seiliau ar gyfer casglu’ch data yn seiliedig ar fuddiannau cyfreithlon, fe allech wrthwynebu i ni brosesu rhywfaint o’r data y gofynnwn amdanynt fel rhan o’ch proses ymgeisio. Fodd bynnag, gallai hyn effeithio ar eich cais.
 8. Hawliau’n ymwneud â gwneud penderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio – nid ydym yn defnyddio unrhyw wasanaethau gwneud penderfyniadau neu broffilio awtomataidd wrth ddyrannu gwaith prosiect.

Am ragor o wybodaeth ynghylch eich hawliau dan GDPR a phan ydynt yn gymwys, gweler:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

I arfer yr hawliau hyn, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data: dpo@wolfestone.co.uk.

Os ydych chi o’r farn ar unrhyw adeg bod y wybodaeth rydym yn ei phrosesu arnoch yn anghywir, gallwch ofyn am weld y wybodaeth hon a mynnu ei bod yn cael ei chywiro neu ei dileu.

Os hoffech godi cwyn ynghylch sut rydym wedi trin eich data personol, gallwch gysylltu â’r DPO i ymchwilio i’r mater.

Os nad ydych yn fodlon â’n hymateb neu os ydych yn credu ein bod yn prosesu eich data personol heb fod yn unol â’r gyfraith gallwch gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth https://ico.org.uk/

Adran 2: Data personol sydd wedi’u cynnwys o fewn dogfennau i’w cyfieithu

Fel y rheolwr data sylfaenol, eich rhwymedigaeth chi yw sicrhau bod gennych ganiatâd gwrthrych y data neu seiliau cyfreithlon eraill ar gyfer anfon cynnwys atom sy’n cynnwys data personol ar gyfer cyfieithu.

Mae hyn yn arbennig o wir ar gyfer cynnwys sy’n cynnwys categorïau arbennig o ddata personol.

Mae Wolfestone Holdings, sy’n cynnwys Wolfestone Translation, Robertson Languages International, a VoiceBox yn gweithredu fel prosesydd data a chyd-reolwr data personol sy’n bresennol mewn ffeiliau ar gyfer gwaith sy’n gysylltiedig ag iaith. Y rheswm am hyn yw, er mwyn cyflawni ein contractau gyda chi, mae angen inni ymgysylltu ag is-broseswyr, ac felly mae gennym gyfrifoldeb dros sut mae eich data yn eu cyrraedd.

Wrth ddweud ‘gwaith sy’n gysylltiedig ag iaith’ rydym yn golygu: cyfieithu, trawsgrifio, trosleisio, isdeitlo, hyfforddiant iaith, cyfieithu ar y pryd, ac unrhyw wasanaeth arall sy’n gysylltiedig ag iaith a gomisiynir gan ein cleientiaid.

Yr hyn a wnawn â data personol mewn cynnwys a ddarparwch ar gyfer gwaith sy’n gysylltiedig ag iaith

Nid ydym yn echdynnu data personol yn y cynnwys ar gyfer gwaith sy’n gysylltiedig ag iaith i’w prosesu y tu allan i gyd-destun y prosiect.

At ddibenion cynnal a chadw TG, caiff y ffeiliau eu storio ar weinyddion o fewn yr Undeb Ewropeaidd.

Mae gan yr holl staff perthnasol yn Wolfestone Holdings fynediad i gynnwys ar gyfer prosiectau sy’n gysylltiedig ag iaith.

Rhennir cynnwys ar gyfer prosiectau sy’n gysylltiedig ag iaith trwy ddefnyddio dulliau diogel â chyflenwyr gwasanaeth iaith trydydd parti cymeradwy a chydymffurfiol fel rhan o ymholiadau cyn-gontractiol ac yna fel rhan o gyflawni’r contract.

Trosglwyddiadau Data Trydydd Gwlad

Er mwyn cyflawni rhai contractau, bydd angen i ni drosglwyddo’r data i gyflenwyr gwasanaeth iaith y tu allan i’r UE a rhestr yr UE o Wledydd Digonol. Y rheswm am hyn yw bod y rhan fwyaf o gyfieithwyr Tsieineaidd, er enghraifft, wedi’u lleoli yn Tsieina. Os bydd angen i ni anfon dogfen y tu allan i’r UE/EEA [Ardal Economaidd Ewropeaidd] er mwyn cyflawni’ch cytundeb (yn unol ag erthygl 49b o’r rheoliadau GDPR), byddwn ni’n eich hysbysu. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod gwrthrych y data hefyd yn ymwybodol o hyn a chael eu caniatâd pendant neu ailolygu’r data personol o fewn y cynnwys. Am ragor o wybodaeth, gweler ein Polisi Trosglwyddo Trydydd Gwledydd.

Categorïau Arbennig o Ddata Personol

Os yw’ch dogfennau yn cynnwys categorïau arbennig o ddata personol sy’n perthyn i gwrthrych data trydydd parti, eich rhwymedigaeth chi yw cael y caniatâd perthnasol a sefydlu seiliau cyfreithlon ar gyfer prosesu’r data hynny yn ôl erthyglau 6 a 9 o’r rheoliadau.

Byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i nodi categorïau arbennig o ddata personol o fewn y dogfennau a roddwch i ni cyn dechrau llif gwaith y prosiect fel y gellir cymryd mesurau priodol.

Efallai y byddwn ni’n gofyn i chi olygu gwybodaeth adnabyddadwy er mwyn i ni leihau’r risg i wrthrych y data cyn dechrau llif gwaith y prosiect, yn arbennig os byddai’r cytundeb yn golygu anfon y ddogfen at gyflenwyr gwasanaeth iaith y tu allan i’r UE/EEA.

Ni chaiff unrhyw ddogfennau sy’n cynnwys categorïau arbennig o ddata personol eu storio mewn TM. Bydd gan bob dogfen sy’n cynnwys data personol sy’n cael eu prosesu gan ddefnyddio TM, segmentau sy’n cynnwys data personol a ddileir yn union ar ôl cwblhau’r cyfieithiad.

Data sy’n Ymwneud â Phlant

Os yw eich ffeiliau’n cynnwys data sy’n ymwneud â phlant nad ydynt yn gallu rhoi caniatâd i brosesu eu data, eich rhwymedigaeth chi yw cael caniatâd gan eu rhiant neu warcheidwad cyn comisiynu gwaith gennym.

Efallai y byddwn ni’n gofyn i chi olygu gwybodaeth adnabyddadwy er mwyn i ni leihau’r risg i wrthrych y data cyn dechrau llif gwaith y prosiect, yn arbennig os byddai’r cytundeb yn golygu anfon y ddogfen at gyflenwyr gwasanaeth iaith y tu allan i’r UE/EEA.

Am faint o amser y byddwn yn cadw’ch data

O dan gyfraith dreth y DU mae’n ofynnol i ni gadw ffeiliau prosiect am 6 blynedd ac ar ôl hynny byddant yn cael eu dinistrio.

Swyddog Diogelu Data

Ar gyfer unrhyw ymholiadau ynghylch diogelu data, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data yn: dpo@wolfestone.co.uk.

Beth yw eich hawliau

 1. Mae gennych yr hawl i gael gwybod am sut rydym yn defnyddio’ch data a phwy sydd â mynediad atynt. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch eich data nas trafodir yn y rhybudd preifatrwydd hwn, cysylltwch â’n swyddog diogelu data, Norbert Pietrzak: dpo@wolfestone.co.uk.
 2. O dan y GDPR mae gennych hawl mynediad, sy’n golygu y gallwch ofyn i ni ddangos y ffeiliau sydd gennym a dweud wrthych pwy sydd â mynediad iddynt. Gelwir hyn yn gais mynediad pwnc. Gweler ein tudalen Cais Mynediad Pwnc ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth: https://www.wolfestone.co.uk/cy/rheoliad-diogelu-data-cyffredinol-gdpr/polisi-cais-mynediad-pwnc-wolfestone-holdings/
 3. Mae gennych yr hawl i unioni, sy’n golygu, os ydych chi o’r farn ar unrhyw adeg bod y wybodaeth rydym yn ei phrosesu yn anghywir, gallwch ofyn am weld y wybodaeth hon a mynnu ei bod yn cael ei chywiro neu ei dileu. Gweler ein tudalen Cais Mynediad Pwnc ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth: https://www.wolfestone.co.uk/cy/rheoliad-diogelu-data-cyffredinol-gdpr/polisi-cais-mynediad-pwnc-wolfestone-holdings/
 4. Mae gennych yr hawl i ddileu, sy’n golygu y gallwch ofyn i ni dynnu ffeiliau prosiect o’n cofnodion. Er mwyn cyflawni ein rhwymedigaethau cyfreithiol, mae angen i ni gadw’r ffeiliau am 6 blynedd, ac ar ôl hynny bydd yr holl ffeiliau yn cael eu dinistrio’n ddiogel. Mae ein rhwymedigaethau cyfreithiol yn drech na’r hawl i ddileu yn y cyd-destun hwn.
 5. Mae gennych yr hawl i gyfyngu ar brosesu, sy’n golygu y gallwch ofyn na wnawn unrhyw beth â’r ffeiliau ac eithrio eu storio.
 6. Mae gennych yr hawl i gludadwyedd data, sy’n golygu y gallwch ofyn i ni drosglwyddo’r ffeiliau i reolwr data arall.
 7. Hawl i wrthwynebu – mae ein seiliau ar gyfer prosesu data yn seiliedig ar gyflawni contract gyda chi, felly nid yw hawliau gwrthwynebu yn berthnasol yma.
 8. Nid yw hawliau sy’n ymwneud â gwneud penderfyniadau awtomataidd yn gymwys yn y cyd-destun hwn.

Am ragor o wybodaeth ynghylch eich hawliau dan GDPR a phan ydynt yn gymwys, gweler:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/

I arfer yr hawliau hyn, cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data: dpo@wolfestone.co.uk.

Os ydych chi o’r farn ar unrhyw adeg bod y wybodaeth rydym yn ei phrosesu arnoch yn anghywir, gallwch ofyn am weld y wybodaeth hon a mynnu ei bod yn cael ei chywiro neu ei dileu.

Os hoffech godi cwyn ynghylch sut rydym wedi trin eich data personol, gallwch gysylltu â’r DPO i ymchwilio i’r mater.

Os nad ydych yn fodlon â’n hymateb neu os ydych yn credu ein bod yn prosesu eich data personol heb fod yn unol â’r gyfraith gallwch gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth https://ico.org.uk/