"Dw i wedi defnyddio Wolfestone sawl gwaith erbyn hyn, ar gyfer prosiectau sensitif iawn ar draws llu o wledydd, ac wedi bod yn fodlon iawn bob tro ar eu gwaith. Dim ots pa mor heriol yw'r iaith rydym wedi gofyn amdano, maent bob amser wedi diwallu'r dyddiad cau ac dw i wedi cael adborth cadarnhaol gan ein hymgysylltwyr tramor bob tro wrth ofyn am wiriad terfynol. Discovery Networks Europe"

"Rwy'n ddiolchgar iawn i'r tîm am y gwaith maent wedi ei wneud a byddwn i'n cymeradwyo Wolfestone yn fawr. Maen nhw wedi darparu gwasanaeth proffesiynol iawn trwy'r holl broses, yn cwblhau rhywfaint o waith cyfieithu cymhleth iawn yn gyflym a heb drafferth. Welsh Assembly Government"

"Darparoddd Wolfestone wasanaeth cyfieithu proffesiynol iawn i'n sefydliad. Roeddem yn gwbl fodlon ar bob agwedd ar y gwasanaeth ac mae'n sicr y byddem yn galw arnynt eto. NHS"

"Ar ôl cael terfyn amser fer i gynhyrchu dogfen ar gyfer ein partneriaid Tsieineaidd, roeddwn yn falch iawn bod Wolfestone yn gallu cyfieithu'r ddogfen o fewn ychydig ddyddiau. Fe'm hysbyswyd y byddai'n barod erbyn diwedd busnes ar 2 Hydref, ond fe'i derbyniwyd ar Hydref 1af. Gwasanaeth gwych, proffesiynol a chyflym. Swansea University / Prifysgol Abertawe"

"Gwasanaeth rhagorol, hyblyg a hygyrch. Mae'r staff yn fodlon iawn i ddiwallu anghenion pob prosiect a hwyluso'r cyfieithiad gorau posibl. Mae'r cyfieithwyr yn effeithlon ac fodlon gweithio gyda defnyddwyr lleol. Tîm a chyfieithiadau dibynadwy. Cardiff University / Prifysgol Caerdydd"

Cardiff University Logo

"Gall Wolfestone sicrhau cyfieithwyr profiadol yn ogystal â Sicrwydd Ansawdd cadarn i wirio'r cyfieithwyr. Y broses Sicrwydd Ansawdd yw'r rheswm i ni eu dewis yn ogystal â'r gallu i gyrchu cyfieithwyr mewn ystod eang o wledydd mewn marchnadoedd sy'n datblygu. Every1Mobile"

"Mae gweithio gyda Wolfestone yn ddisgwyliadwy hawdd. Cyflwynir popeth yn brydlon. Yn rheolaidd, rydym wedi cael prosiectau brys i'w cwblhau o fewn amser byr iawn rydym wedi defnyddio Wolfestone ar eu cyfer ac maent wedi eu cyflawni bob amser. AXA Assistance"

"Darparwyd ein cyfieithiad brys yn gyflym ac roedd Wolfestone yn gallu darparu ar gyfer ein ceisiadau munud olaf. YMCA"

"Roeddwn i am ddweud diolch am eich cymorth ar y prosiectau hyn.  Does gennych ddim syniad pa mor bwysig ydyw i mi gael cyflenwyr sy'n effeithlon, effeithiol, a chywir. Mae'n caniatáu i mi weithredu a chyflenwi prosiectau sy'n rhagori ar ddisgwyliadau'r tîm arweinyddiaeth. Kryptonite Europe"

"Ein prif ffactorau penderfynu ar gyfer defnyddio Wolfestone oedd, tystlythyrau cwsmeriaid yn yr un sector â ni ein hunain, gwirio gwyliadwrus iawn, pris ac amser cyflawni. Dw i wedi cael profiad gwych wrth weithio gyda'r tîm, yn arbennig Alexandra, sydd wedi gweithio'n galed i'n helpu trwy'r holl brofiad gyda chyfieithiadau ychwanegol ac ail-fformatu dogfennau. Diolch i'r tîm cyfan, gwasanaeth gwych a chwmni gwych i weithio gyda nhw. Research Donors"

"Fe wnaethon ni gwrdd â Wolfestone yn DSEI yn 2011 gan ffurfio partneriaeth sydd wedi tyfu dros y blynyddoedd diwethaf. Mae Wolfestone wedi cyfieithu gwahanol lawlyfrau technegol a deunyddiau marchnata ar gyfer ein datrysiadau COMINT, EW ac ICM. Nid yn unig mae Wolfestone wedi arddangos meistroliaeth gywir ar ein jargon technegol unigryw, ond fe wnaethant hyn yn ddiogel ac i'n terfynau amser hefyd. Rydym yn parhau i ymddiried yn Wolfestone fel ein partner iaith; maent yn ein galluogi i gyfathrebu â'n cwsmeriaid mewn ffordd sy'n caniatáu i ni gael ein ddeall yn llawn, gan gynnal ein henw da a phroffesiynoldeb. PLATH GmbH"

"Darparodd Wolfestone gyfieithydd ar y pryd i Thales am ddau ddiwrnod mewn Arddangosfa Amddiffyn. Roedd eu cyfieithydd ar y pryd yn wybodus, proffesiynol a sicrhaodd bod ein cleientiaid Tsieineaidd wedi'u llywio'n dda ac yn gallu cyfathrebu'n effeithiol ag arddangoswyr.  Diolch yn fawr! Thales"

"Roedd cyfathrebu gan Wolfestone yn brydlon, onest a chywir. Roedd hyn yn ei dro yn caniatáu i Adecco arddangos lefel o wasanaeth a ddisgwylir gennym gan ein cleient. Yn bwysicach oll, cyfieithwyd ein dogfen yn gyflym ond heb unrhyw gyfaddawd ar ansawdd ac am bris a fyddai'n cystadlu ag unrhyw un o'ch cystadleuwyr.  Diolch eto am eich holl help a gobeithio y byddwn ni'n cael cyfle i wneud busnes eto yn y dyfodol. Adecco"

"Mae cwmnïau cyfieithu eraill ar gael sy'n honni bod ganddynt drawsgrifiadau a chyfieithiadau a gynhyrchir gan bobl, ond fe wnaeth copi a gludo'n gyflym i mewn i Google Translate ddangos i mi eu bod yn gwneud hynny'n union, heb ystyried y newidiadau bach rhwng gwahanol ieithoedd. Mae Wolfestone yn sicrhau bod y cyfieithiad yn gwneud synnwyr, dim ots pa iaith ydyw. Dyna pam eu bod wedi ennill fy musnes i ar gyfer y dyfodol. Lamora Pictures"

"Mae Wolfestone yn cynnig gwasanaeth gwych i gwsmeriaid. Mae ganddynt staff cymwynasgar a chyfeillgar (mae Cydnie wedi bod yn help mawr!) a gwasanaeth proffesiynol. BCB International Ltd."

"Ar ôl defnyddio cwmnïau cyfieithu eraill yn y gorffennol, roeddwn yn amheus ynglŷn â'r gwasanaeth a fyddwn i'n ei dderbyn gan Wolfestone. Roedd fy amheuon yn ddi-sail ac mae'r tîm yn Wolfestone wedi bod yn gyfeillgar, proffesiynol ac yn anad dim maent yn cynnig gwasanaeth rhagorol. Byddwn ni'n parhau i ddefnyddio Wolfestone ar gyfer ein holl ofynion cyfieithu a dw i ddim yn petruso i'w cymeradwyo i fusnesau eraill. Gill"

"Gwasanaeth proffesiynol iawn â sylw rhagorol i fanylion, nid oedd unrhyw beth yn ormod o drafferth i'r rheolwr prosiect, hyd yn oed wrth weithio ar fyr rybudd i aseinio'r prosiectau er mwyn eu cwblhau cyn gynted â phosibl Glass Systems Group"

"Roedd gen i ofyniad brys i gyfieithu Dogfen Fwlgareg gyfreithiol. Fe wnaeth Wolfestone gyflwyno'r ddogfen o fewn 4 diwrnod trwy e-bost a'i ddilyn yn fuan wedyn â chopi caled ardystiedig yn y post. Roedd y cyfieithiad yn glir ac yn fanwl gywir. Gwasanaeth ardderchog. IT Accounts Support Limited"

"Roedd y ffrâm amser yn berffaith, roedd y cyfieithiad yn glir, roeddent o gymorth ag anghenion ychwanegol. Isabelle - Cleient Unigol"