Polisi Preifatrwydd Wolfestone

Peidio â Datgelu Gwybodaeth

Mae Wolfestone yn parchu a diogelu preifatrwydd yr unigolion sy’n defnyddio ein gwasanaethau iaith. Nid yw gwybodaeth adnabyddadwy unigol amdanoch chi neu wybodaeth/data arall sydd wedi’i ddatgelu inni yn cael ei datgelu i unrhyw drydydd parti heb dderbyn eich caniatâd yn gyntaf, fel yr esbonir yn y polisi preifatrwydd hwn. Mae Wolfestone wedi sefydlu’r Polisi Preifatrwydd hwn er mwyn ichi ddeall y gofal rydym yn bwriadu ei ddefnyddio wrth drîn â’ch Gwybodaeth. Mae Gwybodaeth Bersonol yn golygu unrhyw wybodaeth sy’n gallu cael ei defnyddio i adnabod unigolyn, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, enw cyntaf a chyfenw, cyfeiriad cartref neu unrhyw gyfeiriad ffisegol arall a chyfeiriad e-bost neu wybodaeth gysylltu arall, naill ai yn y gwaith neu gartref. Yn ychwanegol, bydd unrhyw wybodaeth, data, dogfennau, ac ati sydd wedi’u hymddiried i ni yn parhau i fod yn hollol gyfrinachol a byth yn cael eu storio ar weinydd ar-lein. Yn gyffredinol, gallwch ymweld â thudalennau gwe Wolfestone heb ddweud wrthym pwy ydych chi neu ddatgelu unrhyw Wybodaeth Bersonol amdanoch eich hun. Ni fydd Wolfestone yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol am unigolion ac eithrio pan fydd honno’n cael ei darparu’n benodol ac yn ymwybodol gan y fath unigolion. Ni fydd Wolfestone o dan unrhyw amgylchiadau yn trosglwyddo, gwerthu neu mewn unrhyw ffordd dosbarthu ein cronfa ddata o gysylltiadau ac eithrio os bydd y cwmni cyfan yn cael ei brynu.

Diogelwch

Ble bynnag y cedwir eich Gwybodaeth o fewn Wolfestone neu ar ei ran, byddwn ni’n cymryd pob cam rhesymol a phriodol i ddiogelu’r Wybodaeth a rannwch gennym gyda ni rhag mynediad neu ddatgelu anawdurdodedig.

Eich Caniatâd

Wrth ddefnyddio’r Wefan hon, rydych yn caniatáu i delerau ein Polisi Preifatrwydd ac i Wolfestone brosesu gwybodaeth at y dibenion a roddir uchod. Os bydd y Polisi Preifatrwydd yn newid, rydym yn bwriadu cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod y newidiadau hyn yn cael eu dwyn i’ch sylw trwy bostio pob newid yn amlwg ar ein gwefan am gyfnod rhesymol o amser.

Polisi Amgylcheddol

I weld ein Polisi Amgylcheddol cliciwch yma.

Polisi Cwcis

I weld ein Polisi Cwcis, cliciwch yma.