Wolfestone Holdings

(Wolfestone Translation, Robertson Languages International, VoiceBox)

GDPR Polisi Cais Mynediad Pwnc Data (SAR) – Cleientiaid a Chyflenwyr

Datganiad Diogelu Data

Mae’r GDPR yn mynnu bod data personol yn cael eu prosesu yn deg ac yn gyfreithlon. Mae Wolfestone wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd a chyfrinachedd gwybodaeth bersonol sy’n ymwneud â chleientiaid a chyflenwyr.

Rheolwr Data y Cwmni yw’r Prif Swyddog Technegol. Lle mae unigolyn yn teimlo bod rheolau diogelu data wedi cael eu peryglu o fewn Wolfestone Holdings, dylent gysylltu â’r Prif Swyddog Technegol.

Defnyddir data personol a ddelir gan y Cwmni at ddibenion cyflawni contractau busnes a chyfathrebu gwybodaeth sydd o ddiddordeb dilys i gleientiaid a chyflenwyr. Dim ond â chaniatâd pendant yr unigolyn y datgelir gwybodaeth bersonol i drydydd parti, oni bai fod gan y Cwmni rwymedigaeth statudol/gyfreithiol i ddatgelu’r wybodaeth.

Yr Hawl i Fynediad Pwnc

Yn unol â’r GDPR, mae gennych yr hawl i gael eich hysbysu o’r wybodaeth a ddelir amdanoch ac i ddarganfod i bwy mae wedi’i datgelu. Os hoffech gyrchu’r wybodaeth a ddelir gan Wolfestone Holdings, bydd rhaid i chi wneud cais ffurfiol i Wolfestone Holdings yn ysgrifenedig. Hefyd bydd angen i ni weld tystiolaeth o’ch hunaniaeth, er mwyn sicrhau mai chi mewn gwirionedd sy’n gofyn am eich data personol. Rydym wedi creu ffurflen Cais Mynediad Pwnc i wneud hyn yn haws, ond nid oes rhaid i chi ddefnyddio hon er mwyn gofyn am gael mynediad at eich data – mae ond arnom angen rhywfaint o fanylion ynghylch beth hoffech ei gyrchu.

O dan y GDPR mae gennych hawl i gyrchu’r dilynol:

  • y rhesymau pam mae eich data yn cael ei brosesu;
  • y disgrifiad o’r data personol;
  • unrhyw un sydd wedi derbyn neu a fydd yn derbyn eich data personol; a
  • manylion ynghylch tarddiad eich data os nas casglwyd gennych chi.

Sut Rydym yn Trin SARs

Ar ôl i chi gyflwyno eich Cais Mynediad Pwnc, ynghyd â thystiolaeth o’ch hunaniaeth, byddwn yn ymateb i chi yn ysgrifenedig o fewn un mis â’ch data neu ag arwydd o linellau amser os na allwn ddarparu eich data o fewn y ffrâm amser hon. Caiff yr holl geisiadau am ddata eu cwblhau o fewn uchafswm o dri mis yn unol â’r GDPR. Ni chodir tâl am wneud Cais Mynediad Pwnc oni bai fod y cais yn ‘amlwg yn ddi-sail neu’n ormodol’. Efallai y byddwn yn codi tâl am geisiadau lluosog a bydd hyn yn cael ei drin fesul achos.

 Phwy y dylid Cysylltu

Cysylltwch â’n Swyddog Diogelu Data (DPO) trwy e-bost (dpo@wolfestone.co.uk).

Gellir lawrlwytho’r ffurflen gais am fynediad pwnc yma:

Ffurflen Gais Mynediad Wolfestone Holdings

Os anfonwch e-bost, cynhwyswch CAIS MYNEDIAD PWNC yn llinell bwnc eich e-bost.