Trosglwyddo Data Personol i Drydydd Gwledydd

Mae Wolfestone Holdings wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau iaith o safon uchel.

Mae’r bobl orau i ddarparu’r gwasanaethau hyn wedi’u lleoli yn y gwledydd lle mae’r ieithoedd hynny’n cael eu siarad, gan fod trochi llawn yn golygu eu bod yn cadw’n gyfredol â’r ffordd newidiol mae’r iaith yn cael ei defnyddio gan gadw rhuglder. Ymhellach, rydym yn fwy tebygol o gael ieithyddion ar gael sy’n gweithio yn yr iaith hon yn y gwledydd hyn na mewn gwledydd eraill.

Ni fydd pob un o’r gwledydd hyn o fewn yr UE nac ar y rhestr o wledydd a ystyrir yn ddigonol gan y Comisiwn Ewropeaidd – nid yw Tsieina, India, Japan, UAE, er enghraifft, ar y rhestr.

Mae Erthygl 49 y GDPR yn caniatáu trosglwyddo data y tu allan i’r UE o dan amgylchiadau penodol, a dyma’r cymalau y byddwn yn gweithredu yn eu hôl fel darparwr gwasanaethau ieithyddol os yw dogfen ar gyfer cyfieithu yn cynnwys data personol.

Ein sail ar gyfer y trosglwyddiad hwn fyddai un neu ragor o’r cymalau dilynol o Erthygl 49:

  1. mae angen y trosglwyddiad i gyflawni contract rhwng pwnc y data a’r rheolwr neu weithredu mesurau cyn-gontractiadol a gymerwyd ar gais pwnc y data;
  2. mae angen y trosglwyddiad i sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol;

(e.e. os ydych yn gwmni cyfreithiol sy’n gweithredu ar ran eich cleient)

  1. mae angen y trosglwyddiad er mwyn diogelu buddiannau hanfodol pwnc y data neu bersonau eraill, lle nad yw pwnc y data yn gorfforol neu’n gyfreithiol gallu rhoi caniatâd;

(e.e. os yw’r dogfennau’n ymwneud â gwaith cymdeithasol sy’n ymwneud â phlant neu oedolion hyglwyf)

Cyn i ni anfon unrhyw ddogfennau i ieithyddion y tu allan i’r UE, byddwn yn eich hysbysu, yn unol â chymal a) mai dyma’r hyn y byddwn yn ei wneud:

  1. mae pwnc y data wedi cydsynio’n benodol i’r trosglwyddiad arfaethedig, ar ôl cael ei hysbysu o’r risgiau posib o’r fath drosglwyddiadau ar gyfer pwnc y data oherwydd absenoldeb penderfyniad digonol a mesurau diogelu priodol;

Os yw’r ffeiliau’n cynnwys data personol, eich cyfrifoldeb chi yw hysbysu pwnc y data y gellir trosglwyddo eu data y tu allan i’r UE a gwledydd digonol er mwyn i’r contract gael ei gyflawni, a chael caniatâd ar gyfer hynny.

Bydd ein holl ieithyddion ym mhob gwlad yn gweithredu o dan reolau llym ynglŷn â phreifatrwydd a diogelwch data, a bydd ein holl drosglwyddiadau yn cael eu cynnal â mesurau diogelu yn eu lle (gweler yma am ein Polisi Diogelwch Gwybodaeth)

Os, am unrhyw reswm, na fydd pwnc y data yn rhoi caniatâd i ni anfon y data i ieithyddion mewn trydydd gwledydd, byddwn wrth gwrs yn edrych ar gyflenwyr amgen yn yr UE neu wledydd digonol i wneud y gwaith. Gallai hyn effeithio ar fframiau amser cyflawni’r gwaith.