Gan gyflwyno testun i’w gyfieithu neu gyflwyno unrhyw Waith arall i’w wneud gan y Cwmni, mae’r Cleient yn gwneud cytundeb rhwymol â’r Cwmni hwn a gwmpasir gan y telerau ac amodau canlynol:

1. Diffiniadau/Cyffredinol

1.1    Mae “Y Cwmni” yn golygu Wolfestone Translation Ltd ac unrhyw frand arall y mae’r Cwmni yn ei ddefnyddio wrth weithredu. Mae “Gwaith” yn golygu unrhyw gyfieithiad neu waith arall wedi’i ymgymryd gan y cwmni neu unrhyw wasanaethau eraill wedi’u cyflenwi gan y Cwmni. Mae “Cleient” yn golygu unrhyw unigolyn, sefydliad neu endid corfforaethol y bydd y Cwmni yn darparu Gwaith iddo.

1.2    Os bydd unrhyw wrthdaro ynghylch unrhyw ran o’r contract rhwng y Cwmni a’r Cleient, bydd y dogfennau sy’n ffurfio’r cytundeb rhwng y partïon yn cael blaenoriaeth yn y drefn ganlynol:

1.    Cytundeb lefel gwasanaeth wedi’i lofnodi (os oes un) wedi’i wneud gan y ddau barti,
2.    Y Telerau ac Amodau Hyn

2. Dyfynbrisiau 

2.1    Rhoddir dyfynbrisiau llafar ar gyfer cyfarwyddyd yn unig. Nid ydynt yn rhwymol i’r Cwmni ac maent yn amodol ar gadarnhad ysgrifenedig ar ôl derbyn y testun i’w gyfieithu neu Waith arall. Bydd dyfynbrisiau ysgrifenedig yn dal i fod yn ddilys am 30 diwrnod ar ôl eu hanfon oni bai y nodir fel arall. Mae cost cyfieithu yn seiledig ar y nifer o eiriau o destun yn yr iaith wreiddiol oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig.

2.2    Mae’r Cwmni yn cadw’r hawl i godi tâl ychwanegol ar y swm a ddyfynnwyd, os, ar ôl dechrau’r cyfieithiad, hysbysirir newidiadau i’r testun gwreiddiol gan y Cleient. Bydd y fath dâl hwn yn cael ei gytuno â’r Cleient.

2.3   Terminoleg Dyfynbris:

Mae “prawf-ddarllen cyfannol” yn golygu prawf-ddarllen gan yr un cyfieithydd.
Mae “prawf-ddarllen uwch” yn golygu prawf-ddarllen gan brawf-ddarllenydd annibynnol.

2.4    Bydd y contract yn dod i rym wrth dderbyn eich archeb brynu, cadarnhad o ddyfynbris neu unrhyw gadarnhad arall o’r fath gennych inni fynd ymlaen â’r Gwaith ac wrth gychwyn y Gwaith i’w ddarparu gennym.

2.5    Bydd y Contract yn amodol ar y Telerau ac Amodau hyn. Ni fydd yr holl delerau ac amodau sy’n ymddangos neu y cyfeirir atynt yn yr archeb neu a nodir fel arall gennych yn cael unrhyw effaith.

2.6     Rhoddir dyfynbrisiau ar sail eich disgrifiad o’r deunydd gwreiddiol, pwrpas y cyfieithiad ac unrhyw gyfarwyddiadau eraill. Gall dyfynbrisiau o’r fath gael eu newid ar unrhyw amser os yw, yn ein barn ni, disgrifiad y deunyddiau gwreiddiol, cyfarwyddiadau neu unrhyw elfen arall yn sylweddol annigonnol neu anghywir.

2.7    Mewn perthynas â chyfieithu a gwneud dogfennau’n swyddogol (ardystio, affidafid, notareiddio, ymylnodi, ac ati) cyfrifoldeb penodol y Cleient yw cadarnhau â’r awdurdod perthnasol pa lefel swyddogol sy’n briodol i’r diben y defnyddir y cyfieithiad ar ei gyfer.

2.8    Mae’r Telerau ac Amodau hyn yn berthnasol i’r holl Waith a ddarperir ichi.

3. Pris a Thâl

3.1    Oni bai y datgenir fel arall, dangosir prisiau mewn punnoedd sterling (GBP) ac nid ydynt yn cynnwys treth ar werth neu unrhyw dreth neu doll arall. Byddwn ni’n eich anfonebu am yr holl drethi a chostau priodol rydym yn gyfrifol am eu casglu. Bydd y Cleient yn gyfrifol am dalu unrhyw gosbau neu log ar y fath drethi a fyddai’n daladwy gennym o ganlyniad i oedi gennych wrth dalu’r fath drethi.

3.2    Bydd taliadau am yr holl Waith yn cael eu gwneud o fewn 30 (tri deg) diwrnod o ddyddiad yr anfoneb oni bai y’i cytunir yn benodol yn ysgrifenedig gan y Cwmni, er y gellir gofyn am daliad neu ran-daliad cyn dechrau’r gwaith o dan rai amgylchiadau. Heb ragfarn i hawliau eraill y Cwmni, mae’r Cwmni yn cadw’r hawl i godi tâl gwasanaeth o 8 (wyth) % y flwyddyn ar bob balans sy’n weddill y tu hwnt i’r dyddiad dyledus.

3.3   Pan fydd y gwaith yn cael ei ddarparu mewn camau a/neu dros gyfnod o fwy na 60 (chwe deg) diwrnod, rydym yn cadw’r hawl i’ch anfonebu ar ôl cwblhau pob cam o’r gwaith neu bob mis.

3.4   Bydd methu â thalu unrhyw anfoneb yn unol â’r telerau uchod neu delerau eraill a bennir yn y Contract neu a gytunwyd yn ysgrifenedig, yn ein galluogi i atal gwaith pellach ar yr un archeb ac ar unrhyw archeb arall gennych heb ragfarn i unrhyw hawl arall a allai fod gennym.

4. Cwblhau Gwaith 

4.1    Er bod gan y Cwmni enw ardderchog am ddanfon yn brydlon ac y bydd wastad yn ymdrechu i ddiwallu terfynau amser, mae dyddiadau neu gyfnodau ar gyfer cwblhau Gwaith yn amcangyfrifon gorau yn unig ac nid yw’r Cwmni yn gyfrifol am ganlyniadau unrhyw oedi am unrhyw reswm o gwbl. Yn benodol, dylai’r Cleient fod yn ymwybodol na ellir dal y Cwmni’n gyfrifol am oediadau neu ddirywiad gwybodaeth sy’n gysylltiedig ag ynrhyw fethiant ar weinyddion, cyfleustodau neu systemau telecyfathrebu’r Cleient sydd y tu allan i reolaeth y Cwmni a lle gwyddys eu bod yn ddigwydd o bryd i’w gilydd.

4.2    Mae’n rhaid i’r Cleient benodi dyddiad cwblhau (os yw’n berthnasol) wrth gomisiynu’r Gwaith, ond er y bydd y Cwmni yn gwneud pob ymdrech i fodloni gofynion y cleient, ni fydd danfoniad hwyr yn rhoi hawl i’r Cleient atal taliad ar gyfer y Gwaith a gwblhawyd.

4.3    Bydd Gwaith fel arfer yn cael ei yrru i’r Cleient trwy bost electronig fel ffeil electronig (Word, rtf, pdf, MP3, wav, ac ati) neu efallai y bydd mynediad ato trwy fodd electronig/digidol arall. Os bydd y Cleient yn mynnu bod y Gwaith yn cael ei ddarparu mewn copi caled drwy’r post, ni all y Cwmni fod yn gyfrifol am oedi wrth gyflenwi nac am unrhyw fethiant wrth gyflawni’r cyflenwad a achosir gan y system bost.

4.4    Os bydd angen cwblhau Gwaith yn gynt na’r amser arferol sy’n ofynnol i’w gynhyrchu’n briodol, mae’r Cwmni yn cadw’r hawl i godi cyfraddau brys atodol i dalu am unrhyw ofynion goramser neu dreuliau ychwanegol. Os tynnir costau ychwanegol eraill, mae gan y Cwmni yr hawl i godi tâl am y rhain hefyd. Mae’r holl Waith a orffennir yn amodol ar gymal 8.7 isod.

4.5   Nid yw’r Cwmni yn derbyn unrhyw atebolrwydd am ganlyniadau unrhyw oedi wrth gwblhau Gwaith a achosir gan y Cleient am ba reswm bynnag ac yn yr achos hwn bydd unrhyw derfynau amser neu amserlenni danfon cytunedig yn peidio â bod yn ddilys yn awtomatig a bydd rhaid trafod a chytuno ar ddyddiadau newydd.

4.6   Mae’r Cwmni yn cadw’r hawl i isgontractio’r Gwaith cyfan neu ran ohono i gontractwr neu gontractwyr o’i ddewis ei hun.

4.7   O ran cyfieithu ardystiedig, cyfreithiol, wedi’i notareiddio neu unrhyw fath arall o gyfieithiad ‘swyddogol’, mae’r Cwmni yn disgwyl i’r Cleient wirio’n fanwl y cyfieithiad a ddarperir ar ffurf electronig cyn i’r Cwmni ryddhau unrhyw ddogfennau copi caled i’w defnyddio. Bydd y Cwmni a’i weithwyr proffesiynol ieithyddol yn gwirio unrhyw ddiwygiadau, newidiadau, cywiriadau ac ati, ac yna, os yw’n dderbyniol ac yn cael ei chytuno, bydd y ddogfen yn cael ei diweddaru. Gallai’r broses hon gynnwys sawl cylch o wirio a mewnbwn gan y Cleient.

5. Cyfieithu Ar Y Pryd 

5.1    Os yw’r Cleient yn absennol yn annisgwyl bydd y Cyfieithydd Ar Y Pryd yn aros yn y lleoliad tan 30 munud ar ôl yr amser cychwyn a gytunwyd. Pan fydd y Cleient wedi methu mynychu digwyddiad, bydd y Cwmni yn codi’r ffî wasanaeth gyflawn am y nifer o oriau disgwyledig a threuliau ychwanegol.

5.2    Ni fydd y Cwmni’n codi ffî wasanaeth os na fydd y Cyfieithydd Ar Y Pryd yn gallu mynychu cyfarfod oherwydd amgylchiadau annisgwyl: bydd y Cwmni yn ymdrechu i drefnu cyfieithydd ar y pryd arall yn ei le a rhoi gwybod i’r partïon perthnasol cyn gynted ag y bo modd, ond ni dderbynir unrhyw gyfrifoldeb gan y Cwmni dros beidio â’i wneud.

5.3    Bydd y Cwmni yn codi ffî wasanaeth gyflawn os bydd y cyfieithydd ar y pryd yn anochel hwyr ond y bydd dal yn rhaid iddo gyflawni eu tasgau.

5.4    Er y bydd y Cwmni yn gwneud pob ymdrech i ddarparu gwasanaethau erbyn y dyddiad/amser a gytunwyd, ni fyddant yn gyfrifol am oediadau cwblhau wedi’u hachosi gan ddigwyddiadau y tu hwnt i reolaeth y Cwmni.

5.5    Ni fydd y Cwmni yn gyfrifol am fethiant ar ran y cyfieithydd ar y pryd o ran unrhyw rwymedigaethau i’r Cleient.

6. Canslo ac atal 

6.1    Os bydd y Cleient, am unrhyw reswm, yn canslo’r Gwaith sydd wedi’i gomisynu ganddo neu ganddi, bydd taliadau’n daladwy am yr holl Waith a gwblhawyd hyd at y dyddiad canslo ac am yr holl costau a threuliau eraill (gan gynnwys gwaith paratoadol ac amser i alluogi’r Gwaith) efallai a fydd yn digwydd o ganlyniad i ganslo o’r fath.

6.2    Os bydd y Cleient yn atal neu’n gohirio Gwaith a gomisiynwyd ganddo neu ganddi, bydd taliadau yn daladwy am yr holl Waith a gomisiynwyd hyd at y dyddiad atal neu ohirio ac am bob cost a thraul arall (gan gynnwys gwaith paratoadol ac amser i alluogi’r Gwaith) a fydd yn digwydd o ganlyniad i atal neu ohirio o’r fath.

6.3    Mewn achos o Force Majeure (Streic, Cau Allan, Anghydfod Diwydiannol, Helynt Sifil, Trychineb Naturiol, Gweithredoedd Rhyfel ac unrhyw sefyllfa arall y gellir dangos ei bod wedi effeithio’n sylweddol ar allu’r Cwmni i ddelio â’r comisiwn fel y’i cytunwyd), bydd y Cwmni yn rhoi gwybod i’r cwmni heb oedi, yn dynodi’r amgylchiadau. Bydd Force Majeure yn rhoi’r hawl i’r Cwmni a’r Cleient tynnu yn ôl o’r comisiwn, ond beth bynnag, mae’r Cleient yn ymgymryd â thalu’r Cwmni am y Gwaith a gwblhawyd eisoes. Bydd y Cwmni’n cynorthwyo’r Cleient, hyd eithaf ei allu, i osod eu comisiwn rhywle arall.

6.4    Ni fydd rhoi terfyn ar y Contract yn rhagfarnu unrhyw hawliau neu rwymedïau a allai fod wedi cronni i’r naill parti neu’r llall.

6.5    Bydd canslo tasg cyfieithu neu unrhyw wasanaeth arall sy’n cynnwys archebu ieithydd am amserau, dyddiau, cyfnodau, ac ati penodol yn destun cyhoeddi anfoneb 100 (un cant) % oni bai fod cyfnod rhybudd o leiafswm o 7 (saith) diwrnod gwaith wedi cael ei roi.

7. Cyflenwi 

7.1    Ni fydd y Cwmni yn atebol, o dan unrhyw amgylchiadau, am ganlyniadau unrhyw oedi wrth gyflenwi neu gyflawni neu fethu â chyflenwi neu gyflawni neu os bydd unrhyw oedi neu os bydd y methiant oherwydd cyflenwi neu gyflawni hwyr neu beidio â chyflenwi neu gyflawni gan gyflenwyr neu isgontractwyr, prinder llafur, gweithred Duw, tân, llifogydd, tywydd garw neu eithriadol, gweithredu diwydiannol, gweithredoedd gelyniaethus, gorchymyn neu ymyrraeth y llywodraeth (p’un ai a yw â grym y gyfraith ai peidio) neu unrhyw achos arall y tu hwnt i’n rheolaeth neu o natur annisgwyl neu eithriadol.

7.2    Ystyrir bod cyflenwi wedi digwydd wrth bostio, ffacsio neu gyflenwi’n electronig i gludydd, fel a allai fod yn wir, a bydd y risg yn trosglwyddo i’r Cleient.

7.3    Fodd bynnag, bydd y Cwmni’n cadw copi o’r ffeiliau ac, os bydd unrhyw golled neu ddifrod, bydd yn anfon copi arall yn rhad ac am ddim.

7.4    Pan fydd y Cleient yn mynnu bod y Cwmni yn defnyddio trydydd parti megis, ond heb fod yn gyfyngedig i, Notari Cyhoeddus, Cyfreithiwr, neu’r Swyddfa Dramor a Chymanwlad ni ellir dal y Cwmni’n gyfrifol am unrhyw oedi wrth gyflenwi neu beidio â chyflawni gan y trydydd partïon hyn.

8. Cyfrifoldeb ac Atebolrwydd 

8.1    Bydd y Cwmni yn cael ei ryddhau o’r holl atebolrwydd am rwymedigaethau a dynnir i’r Cleient lle bynnag ac i’r graddau y bydd cyflawni’r fath rwymedigaeth y tu hwnt i’w reolaeth.

8.2    Bydd cwyn gan y Cleient mewn perthynas ag unrhyw Waith yn cael ei hysbysu i’r Cwmni yn ysgrifenedig o fewn 5 (pum) niwrnod o dderbyn y Gwaith gan y Cleient. Ar ôl cwblhau prosiect, mae’r Cwmni yn cytuno i unioni unrhyw anghywirdebau, gwallau neu hepgoriadau sydd ar fai’r Cwmni yn ddi-dâl i’r cleient. Ni fydd ein hatebolrwydd yn fwy nag unioni unrhyw anghywirdebau, gwallau neu hepgoriadau rydym yn teimlo eu bod wedi’u cyfiawnhau, er ein boddhad. Bydd y Cleient wastad yn rhoi’r cyfle i’r Cwmni gywiro unrhyw broblemau honedig o fewn y cyfieithiad. Nid ar unrhyw adeg fydd y fath honiadau’n oedi taliad.

8.3    Ni fydd y Cwmni yn atebol i’r Cleient nac unrhyw drydydd parti o dan unrhyw amgylchiadau o gwbl am unrhyw golled neu ddifrod canlynol o unrhyw fath (gan gynnwys colli elw, busnes, contractau, refeniw, niwed i enw da neu ewyllys da, arbedion a ragwelir, ac neu unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlynol arall o gwbl) sy’n deillio o’r defnydd o Waith sy’n fwy na phris y contract ar gyfer y Gwaith a ddarparwyd, a bydd y Cleient yn indemnio’r Cwmni yn erbyn pob hawliad a galwad ar y Cwmni am unrhyw golled neu ddifrod canlyniadol o’r fath.

8.4   Nid ymgorfforir unrhyw delerau, amodau neu warantau, boed hynny’n bendant neu’n ymhlyg, ynghylch ansawdd neu addasrwydd i ddiben y Gwaith oni bai y nodir yn benodol yn y Contract hwn.

8.5   Er bod y Cwmni yn ymrwymo i ddefnyddio ei ymdrechion gorau i gynhyrchu cyfieithiad cywir ac idiomatig o destun gwreiddiol y Cleient, rhaid i’r Cleient dderbyn bod cyfieithiad yn darllen yn wahanol i ysgrifennu gwreiddiol da ac ni dderbynnir unrhyw atebolrwydd gan y Cwmni am unrhyw ddiffyg effaith hysbysebu neu werthu honedig neu unrhyw fater arall.

8.6   Nid yw’r Cwmni’n gwarantu y bydd y Gwaith yn diwallu’ch gofynion penodol ac nid ydym yn gwarantu y bydd y Gwaith yn ddi-dor neu’n ddi-wall. Ar ben hynny, nid yw’r Cwmni’n gwarantu nac yn gwneud unrhyw sylw ynglŷn â’r defnydd o’r Gwaith a ddarperir o ran manylder, cywirdeb, dibynadwyedd neu fel arall, ac ati.

8.7   Ble:

8.7.1   Mae’r Cleient yn mynnu bod y Cwmni yn darparu Gwaith ar frys (o ran gwaith cyfieithu, ystyrir bod ar frys yn golygu unrhyw waith sy’n ofynnol dros 8000 o eiriau y diwrnod gwaith ar gyfer ein gwasanaeth lefel Economi, 2500 o eiriau y diwrnod gwaith ar gyfer ein gwasanaeth lefel Fusnes, 2000 o eiriau y diwrnod gwaith ar gyfer ein gwasanaeth lefel Gorfforaethol, a 1000 o eiriau y diwrnod gwaith ar gyfer ein gwasanaeth lefel Fenter) a/neu;
8.7.2    Rydym yn cynnig bod y Cleient yn defnyddio un arall o’n gwasanaethau ar gyfer cyflawni eu gofynion ac nid yw’r Cleient yn gwneud hyn (Argymhellir lefel gwasanaeth corfforaethol bob amser dros lefel y gwasanaeth Busnes), yna mae’n bosibl y bydd perygl na fydd ansawdd y Gwaith o’r safon uchel a ddarparwn yn ystod hynt arferol ein busnes. Yn y naill achos neu’r llall mae’r Cwmni yn gwrthod unrhyw gyfrifoldeb am y Gwaith ac rydych yn derbyn:

a)   Efallai na fydd y gwaith yn cael ei wneud gennym ni gan ddefnyddio’r un lefel o sgiliau a gofal ag y byddem yn ei ddefnyddio wrth ddarparu’r Gwaith yn ystod hynt arferol busnes y Cwmni;
b)   Efallai y bydd camgymeriadau neu hepgoriadau wrth wneud y Gwaith na fydd yn galluogi’r Cleient naill ai i ganslo’r Contract neu i wrthod ein talu mewn perthynas â darparu’r Gwaith; ac
c)   Rydych yn ein hindemnio mewn perthynas ag unrhyw hawliad a wneir neu golled a ddioddefir o ganlyniad i unrhyw wall neu hepgoriad o’r fath.

8.8   Oni bai y bydd y Cwmni yn cytuno fel arall ac yn benodol mewn ysgrifen, ni fydd y Cleient (sydd at ddibenion y cymal hwn yn cynnwys unrhyw gwmnïau cysylltiedig, eu cyflogeion nhw neu’ch cyflogeion chi, eu neu eich cyfarwyddwyr, archebwyr neu cyfranddeiliaid, ac ati), am gyfnod o bum mlynedd ar ôl i’r Contract gael ei derfynu, naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, ar eich cyfrif eich hun neu ar gyfer unrhyw berson, sefydliad neu gwmni arall, yn mynnu, cyflogi, ymdrechu i ddenu i ffwrdd oddi wrth y Cwmni neu ddefnyddio gwasanaethau cyfieithydd, cyfieithydd ar y pryd neu weithiwr iaith proffesiynol arall neu cyflenwr arall sydd wedi darparu Gwaith i’r Cleient ar ran y Cwmni o dan y Contract. Os bydd toriad o dan y cymal hwn, mae’r Cleient yn cytuno i dalu’r Cwmni swm sy’n hafal i’r taliad cyfan a delir gan y Cwmni i’r cyfieithydd, cyfieithydd ar y pryd neu weithiwr iaith proffesiynol neu gyflenwr arall am y 3 (tair) blynedd cyn y dyddiad roeddech chi wedi cyflogi neu ddefnyddio gwasanaethau’r cyfieithydd, cyfieithydd ar y pryd neu weithiwr iaith proffesiynol neu gyflenwr arall arno.

9. Natur Cyfieithiad 

9.1    Mae cyfieithiad yn drosglwyddiad uniongyrchol a mwy neu lai llythrennol o ddeunydd a ysgrifennir mewn un iaith (ffynhonnell) i iaith (darged) arall gan gyfieithydd sy’n cymhwyso elfennau gramadeg a gwybodaeth hysbys yr eirfa sy’n ofynnol at ddibenion unrhyw gyfieithiad penodol sy’n deillio o’i brofiad/phrofiad ei hun neu o eiriaduron, arbenigol neu fel arall. Fodd bynnag, mae cyfieithu yn cael ei gymharu ag Addasu ac Ysgrifennu Copi lle yn y naill neu’r llall cedwir, i raddau llai neu fwy, y cysyniadau a gynhwysir yn y deunydd gwreiddiol ond lle gellir anwybyddu’r modd y mynegir y rhain yn gyfan gwbl yn yr iaith darged â’r nod o wneud y mwyaf o rym perswâd. Mae’r Cwmni’n ymrwymo i ddefnyddio ei ymdrechion gorau i gynhyrchu cyfieithiad cywir ac idiomatig o ddeunydd i’w gyfieithu o fewn telerau’r cymal ac yn amodol ar y cymal isod.

9.2    Mae cyfieithiad yn adlewyrchu ansawdd y deunydd ysgrifenedig gwreiddiol. Yn y deunydd i’w gyfieithu, lle caiff cysyniadau eu mynegi’n wael, lle mae’r dewis iaith anghywir wedi’i wneud, lle mae camgymeriadau teipograffyddol yn bresennol, lle mae’r testun yn anghyflawn neu’n ffeithiol anghywir, ym mhob un neu unrhyw un o’r enghreifftiau hyn, gall yr un enghreifftiau o annigonolrwydd ymddangos yn y cyfieithiad. Nid oes hawl gan y Cwmni i wneud unrhyw benderfyniadau ar ran y Cleient i wneud unrhyw addasiadau a allai wella’r testun wrth gyfieithu neu daflu goleuni ar ddarnau o’r testun gwreiddiol ond efallai y byddant yn hysbysu’r Cleient am unrhyw anghywirdebau o’r fath. Felly ni fydd y Cwmni yn derbyn unrhyw feirniadaeth o unrhyw gyfieithiad lle gall yr ystyriaethau hyn fod dan sylw.

9.3    Os bydd angen gwybodaeth fwy penodol o derminoleg sector-benodol ar gyfer cyfieithu darn penodol o ddeunydd ysgrifenedig yn briodol, er enghraifft, ond heb gyfyngiad, y fath wybodaeth a fyddai ar gael dim ond i Gleient, cwmni neu sefydliad penodol, ni ellir tybio bod y Cwmni yn meddu ar wybodaeth o’r fath. Mewn achos o’r fath, mae’n ddyletswydd ar y Cleient i ddarparu’r fath gyfarwyddyd i’r Cwmni ag y bo’n angenrheidiol er mwyn cyfieithu’r deunydd yn briodol ar ffurf geirfa unigol neu unrhyw gymorth arall i gyfieithu. Fodd bynnag, bydd y Cwmni bob amser yn ceisio rhoi cyfieithiad arbenigol gyda chyfieithwyr profiadol/cymwys mewn cyfieithu arbenigol.

9.4    Lle mae Cleient wedi pennu defnydd penodol ar gyfer gwaith cyfieithu ac ar ôl hynny mae’n dymuno defnyddio’r cyfieithiad at ddiben arall heblaw am yr hyn y cafodd ei gyflenwi’n wreiddiol, dylai’r Cleient gael cadarnhad gan y Cwmni bod y cyfieithiad yn addas i’r diben newydd. Nid yw’r Cwmni’n derbyn unrhyw atebolrwydd lle defnyddir cyfieithiad at ddiben arall heblaw am yr un y cafodd ei gyflenwi’n wreiddiol amdano ac mae’n cadw’r hawl i godi taliadau pellach am unrhyw newidiadau y gallai fod eu hangen ar y cyfieithiad.

9.5    Lle mae’r Contract ar gyfer Gwaith yn darparu i broflenni neu destun gael eu cyflwyno i’r Cleient i’w cymeradwyo, ni fydd y Cwmni yn atebol am unrhyw wallau nad ydynt wedi’u cywiro gan y Cleient nac unrhyw ddiwygiadau neu addasiadau a wneir gan y Cleient yn y proflenni neu’r testunau a gyflwynir felly.

10. Eiddo Cleientiaid 

10.1    Bydd yr holl ddogfennau neu unrhyw eiddo arall a gyflenwir i’r Cwmni yn cael eu dal neu eu trin gan y Cwmni ar risg y Cleient ac ni fydd y Cwmni yn gyfrifol am golled neu ddifrod canlyniadol iddynt.

10.2    Mae’r Cwmni’n cadw’r hawl i ddinistrio neu waredu fel arall unrhyw ddogfen neu eiddo arall sy’n eiddo i’r Cleient sydd wedi bod gan y Cwmni am fwy na 12 (deuddeg) mis ar ôl cwblhau’r Gwaith y mae’n ymwneud ag ef.

11. Cyfrinachedd

11.1    Yn amodol ar gymal 11.3, ac (ar ein rhan ni), ac eithrio fel bo angen er mwyn i ni ddarparu’r Gwaith, ni all y naill barti na’r llall ddefnyddio unrhyw Wybodaeth Gyfrinachol sy’n eiddo i’r parti arall (unrhyw wybodaeth (ar unrhyw ffurf) sy’n gyfrinachol naill ai i’r Cwmni neu’r Cleient a pha un ai y mae’r Cwmni neu’r Cleient yn ei datgelu mewn cysylltiad â’n Gwaith).

11.2    Yn amodol ar gymal 11.3, ni all y naill barti neu’r llall ddatgelu unrhyw wybodaeth gyfrinachol i unrhyw berson arall.

11.3    Gall y naill barti neu’r llall ddatgelu Gwybodaeth Gyfrinachol sy’n eiddo i’r llall:
11.3.1    Pan fo angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith neu unrhyw awdurdod rheoleiddiol arall, ar yr amod bod y parti mae’n ofynnol iddo ddatgelu’r Wybodaeth Gyfrinachol, lle mae’n ymarferol ac yn gyfreithlon gwneud hynny:

a)    Yn hysbysu perchennog unrhyw ofyniad o’r fath yn brydlon;
b)    Yn cydweithredu â’r perchennog ynglŷn â dull, cwmpas neu amseriad datgeliad o’r fath neu unrhyw gamau y gall y perchennog eu cymryd i herio dilysrwydd y fath ofyniad.

11.3.2    I’w bersonél (neu bersonél unrhyw un o’i gwmnïau cysylltiedig), personél isgontractwr neu unrhyw berson y mae ei ddyletswyddau yn rhesymol yn mynnu datgeliad o’r fath, ar yr amod bod y parti sy’n gwneud y fath ddatgeliad yn sicrhau bod y person y gwneir y datgeliad iddo:

a)    Yn cael ei hysbysu o’r rhwymedigaethau cyfrinachedd o dan y Telerau a’r Amodau hyn;
b)    Yn cydymffurfio â’r rhwymedigaethau hynny fel pe baent yn rhwym iddynt.

11.4    Bydd y rhwymedigaeth gyfrinachedd a gynhwysir yn y cymal hwn yn goroesi terfynu’r Contract sut bynnag y caiff ei achosi.

11.5    Mae pob parti’n cytuno bod ei rwymedigaethau o dan y cymal 11 hwn yn angenrheidiol ac yn rhesymol er mwyn amddiffyn y parti sy’n gwneud y datgeliad ac mae pob parti’n cytuno na fyddai’r rwymedi iawndal yn annigonol i wneud iawn am y parti sy’n gwneud y datgeliad am unrhyw doriad gan y parti sy’n derbyn y datgeliad o’i rwymedigaethau a gyflwynir o dan y cymal 11 hwn. Yn unol â hynny, mae pob parti’n cytuno, yn ogystal ag unrhyw rwymedïau eraill a allai fod ar gael, y bydd gan y parti sy’n gwneud y datgeliad hawl i gael rhyddhad gwaharddol yn erbyn toriad a fygythir ar y cytundeb hwn neu barhad unrhyw doriad o’r fath gan y parti sy’n derbyn y datgeliad, heb fod angen profi iawndal gwirioneddol.

12. Materion Angyfreithlon 

12.1    Ni fydd yn ofynnol i’r Cwmni gyfieithu unrhyw ddeunydd sydd, yn ei farn ef, o natur anghyfreithlon neu enllibus. Pan fo hawlfraint yn bodoli mewn testunau i’w cyfieithu gan y Cwmni, mae’r Cleient yn gwarantu ei fod wedi cael yr holl ganiatadau sydd eu hangen ar gyfer cyfieithu o’r fath.

12.2    Rhaid i’r Cwmni gael ei indemnio gan y Cleient mewn perthynas ag unrhyw hawliadau, achosion, costau a threuliau sy’n deillio o unrhyw fater enllibus sydd wedi’i argraffu neu ei gyhoeddi ar ran y Cleient, neu unrhyw doriad ar hawlfraint, Hawl Eiddo Deallusol, patent, dyluniad neu hawl trydydd parti. Nid yw’r rhestr hon yn gynhwysfawr.

13. Eiddo Deallusol a Hawlfraint

13.1    Mae Hawlfraint y cyfieithiad yn eiddo’r Cwmni a chaiff ei throsglwyddo i’r Cleient dim ond ar ôl i’r taliad llawn gael ei wneud ar gyfer y Gwaith.

13.2    Ar ôl i’r taliad gael ei wneud ar gyfer y Gwaith bydd yr holl Hawliau Eiddo Deallusol (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i hawlfraint) yn y Gwaith Gwreiddiol a’r Gwaith yn eiddo i’r Cleient (neu eich trwyddedwyr) ond, er mwyn osgoi amheuaeth, rydych chi trwy hyn yn caniatáu i’r Cwmni (a’n hisgontractwyr) drwydded i storio a defnyddio’r Gwaith Gwreiddiol yn ystod cyfnod y Contract ac at ddibenion darparu Gwaith i’r Cleient.

14. Diogelu Data

14.1    Rhaid i bob parti sicrhau y bydd, wrth gyflawni ei rwymedigaethau o dan y Telerau ac Amodau hyn, yn cydymffurfio â darpariaethau perthnasol Deddf Diogelu Data 1998 bob amser.

14.2    Mae’r Cwmni yn cydnabod, os bydd yn ofynnol i ni brosesu unrhyw ddata wrth ddarparu’r Gwaith, y byddwn ni’n gwneud hynny dim ond ar gyfarwyddiadau’r Cleient.

15. Amrywiol

15.1    Os yw unrhyw ddarpariaeth o’r Telerau ac Amodau hyn yn dod, neu os bydd yn dod yn annilys neu’n annorfodadwy, caiff ei thorri oddi wrth weddill y Telerau ac Amodau fel ei fod yn aneffeithiol i’r graddau ei fod yn annilys ac yn annorfodadwy ac ni fydd unrhyw ddarpariaethau eraill o’r Telerau ac Amodau yn cael eu gwneud yn annilys, annorfodadwy neu gael eu heffeithio fel arall.

15.2    Ni fydd gan berson nad yw’n rhan o’r Contract hwn unrhyw hawl dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 i orfodi unrhyw deleryn o’r Contract hwn. Nid yw’r cymal hwn yn effeithio ar unrhyw hawl neu rwymedi unrhyw berson sy’n bodoli neu sydd ar gael ac eithrio yn unol â’r Ddeddf honno.

15.3    Ni fwriedir i unrhyw beth yn y Telerau a’r Amodau hyn na’r Contract i, ac ni fydd yn gweithredu i greu partneriaeth neu gyd-fenter rhwng y partïon, neu awdurdodi’r naill barti neu’r llall i weithredu fel asiant i’r llall, ac ni fydd gan y naill parti na’r llall yr awdurdod i weithredu yn enw neu ar ran, neu fel arall rhwymo’r llall mewn unrhyw ffordd (gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i, wneud unrhyw gynrychiolaeth neu warantiad, y rhagdybiaeth o unrhyw rwymedigaeth neu atebolrwydd ac ymarfer unrhyw hawl neu bŵer).

15.4 Un o werthoedd ein cwmni yw trin pawb â pharch. Felly, hoffem ofyn i gleientiaid weithredu yn yr un modd tuag at ein staff. O ganlyniad, hoffem hysbysu’n gwrtais na ddioddefir geiriau neu ymddygiad dilornus, bygythiol neu sarhaus tuag at ein staff naill ai trwy e-bost, ar y ffôn neu yn bersonol.

16. Awdurdodaeth 

16.1    Rhaid dehongli’r amodau hyn yn unol â chyfraith Lloegr sydd mewn grym ac mae’r Cwmni a’r Cleient yn darostwng yn ddiwrthdro i awdurdodaeth unigryw Llysoedd Lloegr.

17. Polisi’r Iaith Gymraeg

Rydym yn cydnabod y ffaith bod gan yr iaith Gymraeg statws swyddogol o dan Fesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011, ac na ddylid ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg. I ddysgu rhagor am ein hymrwymiad i’r iaith Gymraeg lawrlwythwch ein Polisi Iaith Gymraeg.